Photo Gallery

Ceremony of Presentation of Credentials by Ambassador Shri Vikram Misri


Ceremony of Presentation of Credentials by Ambassador Shri Vikram Misri

Ceremony of Presentation of Credentials by Ambassador Shri Vikram Misri

Ceremony of Presentation of Credentials by Ambassador Shri Vikram Misri

Ceremony of Presentation of Credentials by Ambassador Shri Vikram Misri

Ceremony of Presentation of Credentials by Ambassador Shri Vikram Misri

Presentation of Credentials by Ambassador Shri Vikram Misri to HM King Felipe VI of Spain

Presentation of Credentials by Ambassador Shri Vikram Misri to HM King Felipe VI of Spain

HM King Felipe VI of Spain and Ambassador Shri Vikram Misri

HM King Felipe VI of Spain and Ambassador Shri Vikram Misri

Celebration at the Embassy post the Credentials Presentation Ceremony